Contestant

News & Update

อ่านทั้งหมด

VIDEO

ดูทั้งหมด

Schedule

14/06

สมัครและคัดเลือก

ณ ลานโปรโมชัน (ชั้น 1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

21/06

สมัครและคัดเลือก

ณ บางนาฮอลล์ (ชั้น B1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา

22/08

รอบตัดสิน

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

Social

@youngmodelcontest

Information

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้จัดการประกวด YOUNG MODEL 2015 กำหนดระเบียบการไว้ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด 1.1 เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง YOUNG MODEL 2015
1.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสมกับวัย
1.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคีและเห็นคุณค่าของมิตรภาพ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ
1.4 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่วงการนางแบบ และ วงการบันเทิง

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 2.1 ผู้สมัครต้องเป็นเด็กผู้หญิง สัญชาติไทย เท่านั้น
2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 15 ปี ในวันรับสมัครวันสุดท้าย ในวันรับสมัครวันสุดท้าย
(ต้องเกิดระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2545)
2.3 ผู้สมัครต้องกล้าแสดงออกอย่างสมวัย สดใส เป็นธรรมชาติ
2.4 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดที่กำหนดไว้
2.6 ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิ่ง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานการแสดง

3.การสมัครเข้าประกวด 3.1 สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
- วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น. ที่ ลานโปรโมชั่น (ชั้น 1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ - วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 13.00 น. ที่ บางนาฮอลล์ (ชั้น B1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา 3.2 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดฯ กระทำได้ด้วยการ สมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน คือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง
3.3 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็ก ลงนามยินยอมให้เข้าร่วมประกวด

สำหรับผู้สนใจสมัครการประกวดYoung Model 2015 ผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ http://youngmodel.ch7.com
2. คลิกเข้าสู่เมนู Online Register
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ของผู้สมัครและผู้ปกครอง จากนั้นทำตามขั้นตอน
4. ผู้สมัครนำหลักฐานมาในวันรับสมัคร และคัดเลือก วันที่ 14 หรือ 21 มิถุนายน 2558 พร้อมผู้ปกครอง

4.การคัดเลือก และสถานที่ประกวด 4.1 คัดเลือกรอบแรก วันเดียวกับวันรับสมัคร
- ยื่นใบสมัคร พร้อมรอการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว กองประกวดฯจะนัดหมายเวลาผู้ปกครองเพื่อส่งมอบเด็กขึ้นเวทีประกวด - การประกวดในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เตรียมเครื่องแต่งกายมาเอง - ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแสดงตนต่อหน้าคณะกรรมการฯ และ เตรียมความสามารถพิเศษ มาแสดงต่อหน้าคณะกรรมการ ไม่เกิน 1 นาที หากจำเป็นต้องใช้เพลงประกอบ หรือ BACKING TRACK ต้องเตรียมแผ่นซีดีส่งให้กองประกวดในวันคัดเลือก - กองประกวดฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรก 12 คน จากแต่ละสถานที่ ที่รับสมัคร และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน 4.2 รอบตัดสิน
- วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถ่ายทอดสด เวลา 15.45 น.

5.การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม ผู้เข้าประกวดทั้ง 24 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯนัดหมายทุกครั้งเพื่อทำการฝึกซ้อม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกัน จนเสร็จสิ้นการประกวด

6.การแต่งกายในการประกวด ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวด ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 24 คนจะต้องแต่งกายในชุด ซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

7.การตัดสิน การตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

8.รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด YOUNG MODEL 2015 8.1 ผู้ได้รับตำแหน่ง YOUNG MODEL 2015 จะได้รับ
- ทุนการศึกษา 150,000 บาท - กิ๊ฟเซต จาก เครื่องดื่ม B-ing - โทรศัพท์มือถือ พร้อม ตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS - ตัดแต่ง ทรงผมฟรีตลอดปี จาก Chic Club Hair Studio - ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony - เครื่องสำอาง BSC Cosmetology 8.2 ผู้ได้รับตำแหน่ง รองชนะเลิศ 2 คน จะได้รับ
- ทุนการศึกษาคนละ 50,000 บาท - กิ๊ฟเซต จาก เครื่องดื่ม B-ing - โทรศัพท์มือถือ พร้อม ตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS - ตัดแต่ง ทรงผมฟรีตลอดปี จาก Chic Club Hair Studio - ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony - เครื่องสำอาง BSC Cosmetology 8.3 ผู้ผ่านเข้ารอบ 7 คน ( ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่ง YOUNG MODEL และรองทั้ง 2 ) จะได้รับ
- ทุนการศึกษา คนละ 15,000 บาท 8.4 ผู้ผ่านการคัดเลือก 24 คน ( ยกเว้น ผู้ผ่านเข้ารอบ 7 คน) จะได้รับ
- ทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท - กิ๊ฟเซต จาก เครื่องดื่ม B-ing 8.5 ผู้ได้รับตำแหน่งพิเศษ “Miss B-ing Young Model Colorful Life” จากเครื่องดื่ม B-ing
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท (หักภาษีเรียบร้อยแล้ว) - กิ๊ฟเซต จาก เครื่องดื่ม B-ing 8.6 ผู้ได้รับตำแหน่ง Social Young Award 2015
- กิ๊ฟเซต จาก เครื่องดื่ม B-ing - โทรศัพท์มือถือ พร้อม ตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS - ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony - เครื่องสำอาง BSC Cosmetology 8.7 ผู้ร่วมโหวตผ่าน Facebook Fanpage และ YouTube
- ชุดเครื่องประดับ จาก Symphony จำนวน 1 รางวัล - โทรศัพท์มือถือ พร้อม ตุ๊กตาอุ่นใจ จาก AIS จำนวน 1 รางวัล

9. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง YOUNG MODEL ปี 2015 มีความผูกพันกับกองประกวดฯ ดังนี้
9.1 YOUNG MODEL2015 เซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 เป็นระยะเวลา 3 ปี และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้
9.2 ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศ YOUNG MODEL รวมถึง ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 7 คน หากผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะต้องเซ็นสัญญารับเป็นนักแสดงของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ จากกองประกวดฯ ตลอดระยะเวลาที่ผูกพันไว้

กองประกวด YOUNG MODEL 2015